Banderas Unión Europea

Subvencions per a plaques solars a Espanya

Com hem vist a l'article sobre “impost al sol”, el Reial decret 244/2019 és la normativa que tenim avui vigent i que fomenta l'autoconsum al país. Afortunadament! 😃 Ja que fins fa pocs anys no ha estat així.

3fQGQIoRGk7.png

A més, el cost de l'energia solar a Espanya és actualment ajudat pels subsidis i els incentius del Govern i de les comunitats autònomes. Per això, avui ens dedicarem a respondre tots els teus dubtes sobre les subvencions per a plaques solars a Espanya el 2023. Comencem! 🔛


1. Subvencions i ajuts del Govern d'Espanya

Quines subvencions o ajudes hi ha per instal·lar plaques solars el 2023?

El 29 de juny del 2021 ha estat aprovat pel Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Reial Decret 477/2021, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes ia les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum ia l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (subvencions conegudes com a fons europeus Next Generation).

Per tal de promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques als diferents sectors consumidors, el Reial decret estableix les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, així com l'aprovació dels sis programes d'incentius d'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables:

 • Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, al sector serveis, amb emmagatzematge o sense. 
 • Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de la economia, amb emmagatzematge o sense.
 • Programa d'incentius 3: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents al sector serveis i altres sectors productius. 
 • Programa d'incentius 4: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense. 
 • Programa d'incentius 5: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector. 
 • Programa d'incentius 6: realització d'instal·lacions d' energies renovables tèrmiques al sector residencial.

Quina és la subvenció dels fons europeus per a la instal·lació de panells?

El pressupost inicial de 660 milions d'euros procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència és ampliable fins als 1.320 milions d'euros, segons les comunitats autònomes comprometin la seva dotació original.

Per al juny del 2022, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha ampliat en 505 milions d'euros el Programa d'incentius a l'autoconsum, l'emmagatzematge energètic i les instal·lacions tèrmiques amb renovables per a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid i País Basc, ja que han compromès els fons del Programa que van rebre originalment i han sol·licitat ampliació.

A l'Annex III s'especifiquen els “costos subvencionables màxims, costos de referència i quantia de les ajudes”. La subvenció de les ajudes europees per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i bateries és la següent:

Programes d'incentius 1 i 2:

 • Instal·lació fotovoltaica autoconsum: 460 - 1.188 €/kWp  (15 - 45 % ajuda sobre cost subvencionable) 
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 200 - 700 €/kWh (45 - 65 % ajuda sobre cost subvencionable)

Programes d'incentius 3:

 • Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: 200 - 700 €/kWh (45 - 65 % ajuda sobre cost subvencionable)

Programes d'incentius 4:

Sector residencial:

 • Instal·lació fotovoltaica autoconsum: 300 - 600 €/kWp
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 - 490 €/kWh

Administracions públiques i tercer sector:

 • Instal·lació fotovoltaica autoconsum: 500 - 1.000 €/kWp
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 - 490 €/kWh

Programes d'incentius 5:

 • Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: 140 - 490 €/kWh

Quan es reben les subvencions de fons europeus? Quan triguen a donar les subvencions de les plaques solars?

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l'IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia), coordina i realitza el seguiment de les ajudes i subvencions, que són gestionades per les comunitats autònomes (beneficiàries directes de les mateixes).

L'ens responsable de cada comunitat autònoma disposa d'un període de màxim sis mesos des del moment de la sol·licitud per acceptar-la o denegar-la. En cas d'acceptació, té un període de màxim 18 mesos per atorgar la subvenció per a la instal·lació de panells solars per a autoconsum.

Els ajuts s'atorguen mitjançant concurrència simple, cosa que significa que les sol·licituds són ateses per ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons.

Quan s'acaben les subvencions de les plaques solars?

Els programes dajuts aprovats pel RD 477/2021 estan vigents fins al 31 de desembre de 2023 o fins a esgotar-se els fons.


2. Altres ajuts autonòmics

Alguns exemples d'altres ajudes de les comunitats autònomes són:

En el cas de Múrcia, hi ha una bonificació a l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) d'un 50%, els requisits dels quals són per a subjectes passius que tributin per quota municipal, que utilitzin o produeixin energia provinent d'instal·lacions d'energies renovables o sistemes de cogeneració.

Barcelona també ofereix ajuts a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) d'un 50% de descompte en el pagament de la quota de l'impost als subjectes passius que instal·lin sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol, durant dos anys al exercici de les activitats objecte de limpost.

A més, l'Agència Andalusa de l'Energia ha publicat al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia, Resolució de 10 de maig de 2021, la reobertura dels incentius per a projectes de millora energètica amb tecnologia solar, dins del Programa per al Desenvolupament Energètic Sostenible d'Andalusia, cofinançat amb fons FEDER.

Pots veure el cas particular de la teva comunitat autònoma aquí. 👀


3. Deducció d'impostos

Com deduir impostos amb panells solars?

Bonificacions

Hi ha bonificacions amb què es pot rendibilitzar una instal·lació d'autoconsum i estalviar en l'impost sobre béns immobles i en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, els descomptes i durada dels quals depenen de cada comunitat autònoma o ajuntament.

subvenciones_blog_2_1_1_4091738801.jpeg

Ajuts per rendibilitzar la teva instal·lació de plaques solars. 

IBI

La bonificació de l'IBI varia quant al percentatge de descompte atorgat, els anys de durada de la reducció, els usos i les limitacions.

Un exemple podria ser de 50% durant 3 anys. Això significa una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l'impost durant els 3 períodes impositius següents al de la finalització de la instal·lació i que inclou aquelles instal·lacions subjectes al règim de propietat horitzontal, depenent de l'ús de l'immoble (residencial o diferent del residencial) i de si es destina a autoconsum individual o col·lectiu.

ICIO

La bonificació fiscal de l'ICIO varia també segons el percentatge de reducció atorgat.

Per exemple, una bonificació del 95% sobre la quota de les construccions, instal·lacions o obres consistents en la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament de l'energia solar per a autoconsum residencial.

Quant desgraven les plaques solars a IRPF? Quant torna Hisenda per plaques solars?

Al moment, no hi ha deducció per a aquesta inversió en la quota íntegra autonòmica de l'IRPF a tot les comunitats autònomes. No obstant, algunes com Canàries, el País Valencià i Múrcia per exemple, sí que apliquen deducció de l'IRPF per animar la ciutadania a invertir en energies renovables.

S'aplica aquesta deducció per: inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, per obres de rehabilitació energètica i reforma de l'habitatge habitual, i destinades a aprofitar determinades fonts d'energia renovables als habitatges o edificis on s'ubiquin.

Tinc dret a deduccions a l'IRPF per instal·lar plaques solars a casa meva?

El 6 d'octubre del 2021 van entrar en vigor les mesures urgents aprovades pel Govern per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria al Reial decret llei 19/2021. Entre elles, hi ha la deducció de l'IRPF per la instal·lació de plaques solars o altres energies renovables a habitatges. Aquest canvi a la normativa es troba dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del MITECO.

 • Deduccions del 20% del invertit

Si feies obres de millora de l'eficiència energètica a la teva vivenda habitual oa una que tinguessis arrendada com a tal, podies accedir a una deducció de fins a un 20% de l'IRPF. En cas que fos per a un habitatge destinat al lloguer, aquest s'havia de llogar abans del 31 de desembre de 2023.

Per accedir a aquesta deducció, s'havien de fer les obres entre el 6 d'octubre del 2021 (dia en què van entrar en vigor aquestes mesures) i el 31 de desembre del 2022.

El màxim que podies deduir eren 5.000€ anuals i havies de demostrar que amb les obres havies aconseguit reduir almenys un 7% a la demanda de calefacció i refrigeració a través dels indicadors corresponents del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge que havia d'expedir el tècnic competent un cop acabades les obres.

La deducció s'aplicaria en el període impositiu en què s'expedís el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres.

 • Deduccions del 40% del invertit

Com el cas anterior, podies augmentar la deducció de l'IRPF fins al 40% demostrant a través de la certificació corresponent que havies aconseguit reduir almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable. També podies accedir a aquesta deducció si amb les obres havies aconseguit millorar la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”.

Els terminis de realització de les obres eren els mateixos que en la modalitat anterior, fins al 31 de desembre de 2022. En cas d'un habitatge destinat al lloguer, l'havies de llogar abans del 31 de desembre de 2023. I la base màxima sobre la qual s'aplicava la deducció en aquesta modalitat pujava a 7.500€ anuals.

Igual que en el cas anterior, la deducció s'aplicaria en el període impositiu en què s'expedís el certificat d'eficiència energètica posterior a les obres.

 • Deduccions del 60% del invertit

Si en el teu cas intentes fer obres de rehabilitació que millorin l'eficiència energètica en edificis d'ús residencial, la deducció aplicable podria arribar al 60% del que s'ha invertit. Per fer-ho, haureu d'acreditar a través del certificat d'eficiència energètica una reducció del consum d'energia primària no renovable d'un 30% com a mínim. Una altra possibilitat és aconseguir la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B”.

El termini de realització de les obres en aquest cas s'amplia respecte als dos casos vistos, fins al 31 de desembre del 2023. La deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022 i 2023.

La base màxima deduïble en aquesta modalitat és de 15.000€ anuals i també podràs deduir la inversió en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció excedeixi els 15.000€.

Quines despeses es poden deduir?

El Reial decret indica que les despeses deduïbles són les necessàries per realitzar les obres:

 • Honoraris professionals
 • Costos de redacció de projectes tècnics
 • Direcció d'obres
 • Cost d'execució d'obres o instal·lacions
 • Inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al desenvolupament
 • Emissió dels certificats d'eficiència energètica corresponents

El Reial decret també indica certes consideracions sobre aspectes no subvencionables:

 • Quan l'obra es faci a les parts dels habitatges afectes a una activitat econòmica; oa places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs
 • No s'hi inclouran costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil

Compatibilitat amb altres mesures

La bonificació a l'IRPF és compatible amb altres subvencions a què et puguis acollir.

Per a més detalls, sempre podeu consultar la pàgina de l'Agència Tributària de la vostra Comunitat. 👁️‍🗨️

Com podem veure, hi ha diverses opcions que s'ofereixen a la ciutadania per reduir notablement les factures d'electricitat i les emissions contaminants de casa en utilitzar energia solar a les teulades.

Cada mes que posposes la instal·lació de plaques solars és un altre mes de factures de la llum molt més altes del que serien canviant a l'autoconsum solar. Podeu començar amb un primer pas i obtenir pressupostos d'empreses instal·ladores de la nostra xarxa.

També pots fer una ullada als nostres articles de blog relacionats. A QuieroSol volem ajudar-te a aprofitar tots els beneficis i els avantatges de l'energia solar a la teva ciutat, una energia neta i renovable obtinguda directament de la radiació del Sol. ☀️🤩

Demana pressupostos aquí!

Si vols més informació sobre productes solars, sol·licita pressupostos amb diferents instal·ladors sense compromís aquí.